Algemene voorwaarden

A.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en huurovereenkomsten evenals op de uitvoering daarvan door LEDSDEAL.nl, gedaan aan en/of aangegaan met derden, hierna te noemen “huurder”.

1.  Huurder dient bij in ontvangstneming te controleren. Bij  gebreken of andere klachten dient huurder dit direct te melden bij verhuurder, dit zal dan ook voor aanvang van het evenement/feest zijn, na  beeindiging van het evenement /feest, kan huurder geen aanspraak maken op vervanging of enig declaratie van het gehuurde.

2. De huurder is gedurende de gehele huurperiode aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van de gehuurde goederen.

3. Huurder zal met de gehuurde goederen verantwoord omgaan en deze gebruiken waarvoor de goederen bedoeld zijn gedurende de huurperiode tot aan retourlevering aan LEDSDEAL

4. Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde goederen van LEDSDEAL door te verhuren/uit te lenen aan derden zonder schriftelijke toestemming van LEDSDEAL.

5. Het is de Huurder niet toegestaan veranderingen of wijzigingen aan te brengen op of aan het gehuurde.

6. Alle artikelen van LEDSDEAL zijn verlicht en kunnen zowel draadloos , of anderzijds middels een oplader worden ingezet, indien het artikel draadloos wordt ingezet heeft deze een beperkt aantal uren de mogelijkheid te verlichten, indien de oplaadbare batterij/accu leeg is kan huurder het artikel in gebruik houden middels een bijgeleverde oplader. hierdoor kan huurder niet terug vallen op een niet werkend artikel.

7. Alle kosten vanwege diefstal of vermissing zijn volledig voor rekening van huurder.

8. In geval van storm, sterke wind, of slecht weer dienen de goederen naar binnen geplaatst te worden.

9. LEDSDEAL zal de goederen bij terugnemen controleren  en – indien mogelijk – in aanwezigheid van de huurder evt gebreken door te nemen c.q aan te geven.

10. Eventuele de/montage geschiedt, tenzij schriftelijk anders wordt overeen gekomen, uitsluitend door LEDSDEAL. Indien aan de/montage kosten verbonden zijn, zullen deze kosten bij huurder in rekening worden gebrach.

11. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, dient betaling zonder korting of verrekening á contant dan wel op een door LEDSDEAL aangegeven rekeningnummer en in een door LEDSDEAL aangegeven valuta binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.

12. Alle op de invordering vallende kosten,  zijn voor rekening van de huurder.